Reglement inwendige orde

1. Algemene Vergadering.

Als vzw zal onze turnvereniging bestuurd worden door een Algemene ledenvergadering die minstens eenmaal per jaar samenkomt, het beleid van de club uittekent en een Raad van Bestuur benoemt. Deze Raad van Bestuur staat in voor de dagelijkse leiding van de club. In de algemene vergadering zullen de diverse geledingen van de club vertegenwoordigd zijn. De algemene vergadering wordt samengesteld uit de effectieve leden, die zich zo nodig kunnen laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid.

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

 • Het wijzigen van de statuten.
 • Het benoemen en afzetten van de bestuurders.
 • Het benoemen en afzetten van de commissarissen.
 • Kwijting geven aan de bestuurders en de commissarissen.
 • Goedkeuring van de rekeningen en van de begroting.
 • Vrijwillige ontbinding van de vereniging.
 • Uitsluiten van een lid.
 • Omzetting van de vereniging en een vennootschap met sociaal doel.
 • Alle gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur, telkens als het doel of het belang van de vereniging dit vereist en tenminste
één maal per jaar in de maand Augustus. De uitnodiging wordt 10 dagen vooraf medegedeeld aan de leden, hetzij per brief, hetzij via e-mail. De oproeping bevat de agendapunten, bepaald door de Raad van Bestuur.

De algemene vergadering zal bestaan uit:

 • Van Gompel Luk    -  Voorzitter
 • Bleuckx Cindy - Bestuurder
 • Deben Kaat - Bestuurder

2. Bestuursorgaan.

De vereniging “Moed en Volharding” wordt dagelijks bestuurd door een Bestuursorgaan, die voor 4 jaar wordt gemandateerd door de Algemene vergadering. Het Bestuursorgaan heeft de algemene leiding van de zaken en werkzaamheden van de vereniging.

De samenstelling bestaat minstens uit een voorzitter, een ondervoorzitter,  een financieel beheerder en een secretaris. De beslissingen genomen door het bestuursorgaan zijn slechts geldig wanneer een meerderheid van bestuursleden aanwezig is. Van elke vergadering worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenregister dat ter inzage is van de effectieve leden.

Het huidig Bestuursorgaan zal bestaan uit:

 • Voorzitter       -   Schroyen Wesley
 • Bestuurslid     -   Gallucci Erika
 • Bestuurslid     -   Jacobs Natascha
 • Bestuurslid     -    Vogels Lieze

3. Het Bestuur. (dagelijks bestuur)

Het huidige Bestuursorgaan omvat het bestuur.

Desgewenst wordt het bestuur ondersteund door een van de verschillende commissieverantwoordelijken.

4. Commissies.

Ter ondersteuning van de werking van de vereniging hebben we verschillende commissies.

Deze commissies kunnen uit één of meerdere personen bestaan.
Minstens één persoon word als commissieverantwoordelijke aangeduid die de commissie, indien gewenst,  vertegenwoordigd in het bestuur.

De verschillende commissies en hun verantwoordelijken:

 • Jeugdsportcommissie                  -  Van Gompel Luk

Andere commissies worden nog verwerkt door het nieuwe bestuursorgaan.

5. Organigram:

 Een nieuw organigram word nog opgesteld.

6. Functie en taken van de leden van het Bestuursorgaan.

De voorzitter en ondervoorzitter.

Functie

De voorzitter geeft leiding aan een ploeg bestuurders. hij coördineert de taken en waakt over de kwaliteit van de uitvoering. hij stimuleert, inspireert en motiveert alle medewerkers en anticipeert bij problemen. Hij vertegenwoordigt de sportvereniging en is veranwoordelijk voor de goede gang van zaken.

De ondervoorzitter ondersteunt de voorzitter in zijn taken en vervangt de voorzitter bij afwezigheid.

Taken

 • leiding Bestuursorgaan en dagelijks bestuur
 • leiden van de vergaderinggen
 • externe representatie (sponsors, huldigingen, politiek, ...)
 • interne representatie (activiteiten, infovergaderingen, ...)
 • coördineren van de taken van de bestuursleden
 • algemeen toezicht op werking
 • begeleiden van bestuurders (motiveren, inspireren, stimuleren)

 

De financieel beheerder

Functie

De financieel beheerder is verantwoordelijk voor het financieel management. Hij doet de boekhouding van de inkomsten en uitgaven, volgt de financiële geldstroom van de sportvereniging op en waakt over de correctheid van de inkomsten en de uitgaven. Hij maakt een realistische begroting op en waarschuwt tijdig voor mogelijke afwijkingen hierop.

Taken

 • Voert boekhouding van inkomsten en uitgaven
 • Ontvangt gelden en doet betalingen
 • Stelt begroting en tussentijdse overzichten op
 • Maakt financiële analyse en verslagen van projecten,...
 • Waarschuwt tijdig voor financiële problemen

 

De secretaris.

Functie

Is verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van het secretariaat en derhalve de rechterhand van de voorzitter. De secretaris waakt over de opvolging van de administratieve richtlijnen inzake lidmaatschap, verzekeringen, vzw, statuten, activiteiten, vrijwilligers. ... De secretaris kan zich laten bijstaan door derden voor de uitvoering van bepaalde administratieve opdrachten of voor gespecialiseerde administratieve taken. Voor de technische administratie wordt de secretaris bijgestaan door de technisch voorzitter. (ev. neemt deze het gehele technisch aspect voor zijn rekening)

Taken

 • Verzorgt de administratie m.b.t. leden, verzekeringen, vzw, vrijwilligers, federatie, aanvraag subsidies, trainingen, wedstrijden, ...
 • Maakt verslag van de vergaderingen van de raad van bestuur en dagelijks bestuur.
 • Zorgt voor de verzendingen
 • Houdt bestuursleden op de hoogte van relevante aangelegenheden
 • Beheert archief

 

De verantwoordelijke oudercomité.

Functie

Deze persoon is het eerste aanspreekpunt tussen de werking van het bestuur enerzijds en de werking van het oudercomité anderzijds.
Waarbij het oudercomité de club ondersteund in hun werking. Bijvoorbeeld bij tal van organisaties.

Taken

 • Contact houden tussen de bestuursleden en de verschillende leden van de commissie oudercomité.
 • De leden van het oudercomité regelmatig briefen met info over de komende organisaties van de club.
 • De lijst van vrijwilligers in en buiten de commissie oudercomité opvolgen.

 

7. Samenstelling, functie en taken commissies.

Commissie jeugdsport

Samenstelling.

Jeugdsportcoördinator Luk Van Gompel is de commissieverantwoordelijke.
Verder zitten alle trainers die lesgeven aan de jeugd in de commissie.

Functie jeugdsportcoördinator.

Waakt over de kwaliteit van trainingen en wedstrijden en zorgt voor een logische opbouw en onderlinge afstemming van de oefenstof. Volgt de didactische en sporttechnische evoluties op de voet, vertaalt deze naar de praktijk en zorgt voor een gepaste, leeftijdsgebonden aanpak met aandacht voor de sportfilosofie van de sportvereniging. Behartigt verder alle aangelegenheden die met jeugdsport te maken hebben en neemt initiatieven om jongeren aan te trekken en drop-out te voorkomen. Ondersteunt of neemt de technische aspecten van de secretaris over.

Taken

 • Opmaak van trainingsprogramma’s per onderdeel, doelgroep, ...
 • Stroomlijnen van trainingschema’s van de verschillende ploegen
 • Evaluatie en progressierapporten van de sporters
 • Selectiecriteria opstellen voor de verschillende niveau’s
 • Opmaak programma van wedstrijden en tornooien
 • Evaluatie van trainingen en wedstrijden
 • Organiseren en volgen van bijscholingen en opleidingen
 • Uitnodigen van gasttrainers
 • Inhoudelijke organisatie van trainingsstages en jeugdsportkampen.
 • Zoeken van nieuwe trainers en begeleiders (wervingsstrategie)
 • Vorming van juryleden, ...
 • Zorgt voor materieel en accommodatie op maat.

 

Functie jeugdsportcommissie.

De commissie jeugdsport staat in voor het lespakket en toebehoren voor de jeugdleden van onze club.

Taken

 • Het geven van de verschillende lessen
 • Het verzorgen van de kwaliteit en inhoud van deze lessen
 • Het volgen van bijscholingen en cursussen om bij te blijven met de hedendaagse pedagogische richtlijnen, lestechnieken en doelstellingen.
  En dit met achtergrond kader dat de club streeft naar de doelstelling dat elk lid van de commissie minstens een initiator diploma behaald of gelijkgesteld diploma.
 • Het ondersteunen van de cluborganisaties en dit zowel bij de sportieve als non-sportieve organisaties.
 • Het ondersteunen van eventuele extra initiatieven, buiten de normale lessen, zoals bijvoorbeeld een clubuitstap.
 • Het samenstellen en selecteren van de competitiegymnasten indien van toepassing
 • Opvolging van de gedragscode en de daaraan verbonden maatregelen voor de leden
 • Het volgen en opvolgen van de reglementen van inwendige orde voor onze trainers en leden
 • De secretaris en financieel beheerder ondersteunen bij de jaarlijkse inschrijvingen van de leden.

 

Commissie sponsoring.

Samenstelling.

Momenteel neem de secretaris xxx als commissieverantwoordelijke samen met de financieel beheerder xxx het sponsorgebeuren waar.

Functie

Het werven van extra financiële en logistieke middelen via sponsoring en reclamemogelijkheden voor bedrijven , zelfstandige ondernemers en privépersonen

Taken

 • Bepalen van de verschillende vormen van sponsoring die kunnen worden toegekend aan de sportvereniging ( fianciële sponsoring, mediasponsoring, accommodatie, diensten, materiaal, personeel, knowhow, ...)
 • Bepalen welk soort sponsoring de sportvereniging zoekt ( structurele sponsoring via partnership, projectsponsoring, ...)
 • Uitzoeken wat de sportvereniging in ruil kan bieden (naamkoppeling via logovermelding op kleding, panelen, affiches, atributen, ... ruimte ter beschikking voor de gasten van de sponsors, verkoopstand, vermelding in de media, gratis gebruik van accomodatie, gratis aansluiting, inspraak sponsor, ontwikkeling relaties en contacten, ...)
 • Opmaken van een plan voor het zoeken van potentiële sponsors ( wie gaat zoeken, waar gaan we zoeken, welke relaties kunnen we inschakelen, hoe benaderen, ...)
 • Opmaken van een sponsordossier (voorstellen eigen organisatie, project, sponsorvoorstel uitwerken)
 • Onderhouden van relaties met sponsors (wie, hoe, welke gelegenheden, wat bieden we aan onze sponsors)
 • Praktische afspraken inzake aanmaak en onderhoud reclamepanelen, opslag panelen, ...

 

Commissie sociale media en PR.

Samenstelling.

xxx is commissieverantwoordelijke.

Functie

In de hedendaagse tijd is sociale media zoals websites, facebook, twitter enz… niet weg te denken. De commissie sociale media heeft als functie ervoor te zorgen dat wij als turnkring ook op deze manier erbij horen en al doende bekendheid verkrijgen.

Taken

 • Uitbouwen en op punt houden van onze website www.turnkringmoedenvolharding.be
 • Verzorgen van een levende Facebook pagina
 • Eventueel profilering van onze turnvereniging op andere sociale media
 • Contact houden met de verschillende perskanalen.
  En dit voor aankomende evenementen, verslagen van deze evenementen en
  natuurlijk voor behaalde resultaten van onze turnkring.

 

Commissie oudercomité.

Samenstelling.

Van xxx is commissieverantwoordelijke.

Functie

Aangezien we een vrij actieve vereniging zijn wat betreft allerlei organisaties, is het voorzien van onder andere catering, hulp van vrijwilligers etc… een sterk wederkerend gebeuren.
De commissie oudercomité heeft dan ook als functie tal van organisaties te ondersteunen.

Taken

 • I.s.m. het bestuur bekijken welke vorm van hulp er nodig is voor elke specifieke organisatie.
 • Bespreekt eventuele menu’s met het bestuur.
 • Helpt natuurlijk op de organisaties met de catering.
 • Staat ook in voor de regeling van fundraisings-activiteiten als deze met voeding te maken hebben. Zoals snoep-, wafel-, speculoos-,croquesverkoop of andere...
 • Doet de aankopen nodig voor de catering.
 • Bekijkt samen met het bestuur waar er best welke aankopen gedaan worden (voor wat betreft de grotere aankopen zorgt het bestuur voor het contact.)
 • De commissie organisaties te ondersteunen daar waar mogelijk, zoals bijvoorbeeld oproepen van vrijwilligers.

 

Commissie organisaties.

Samenstelling.

Als voorzitter is xxx de verantwoordelijke van deze commissie, ondersteund door onze jeugdsportcoördinator Luk Van Gompel.

Functie

De commissie organisatie staat in voor het uitwerken, begeleiden en regelen van de tal van organisaties die onze turnkring doet.
Natuurlijk ondersteund door de andere commissies indien deze betrokken zijn met de desbetreffende organisatie.

Taken

 • Het draaiboek uitwerken voor de organisatie (tenzij aangeboden door de federatie)
 • Het opvolgen van het draaiboek en het uitvoeren van de taken er in of deze indien van toepassing delegeren aan de commissie of een andere verantwoordelijke die aangeduid wordt.
 • De contacten verzorgen tussen de verschillende partijen van de organisatie.
  En dit zowel intern als extern.
 • De uitnodigingen versturen voor de desbetreffende organisatie.
 • Het zorgen voor EHBO indien van toepassing.
 • Transport mogelijkheden bekijken en verzorgen voor personen en/of goederen.
 • Het opstellen van een takenlijst.
 • Het oproepen van vrijwilligers om die takenlijst in te vullen.
  Dit wordt eventueel ondersteund door de commissie oudercomité
 • ...

 

8. Reglement van inwendige orde voor onze trainers.

In functie van ons motto:

“ Een gezonde geest in een gezond lichaam, “

is het nodig dat wij als  turnkring ook duidelijke interne afspraken hebben om alles naar wens te laten verlopen. Daarom hebben we enkele afspraken en regels opgesteld.

 • Daar er van de leden verwacht wordt dat ze 5 min voor aanvang van de les in de turnhal zijn, is het dus normaal dat een trainer ook reeds aanwezig is en dit best 15 min van tevoren zodat indien nodig de sporthal kan geopend worden en de leden ontvangen.
 • De verantwoordelijke trainer wacht ook steeds tot het laatste lid door zijn of haar ouders is afgehaald.
 • Bij vragen of opmerkingen vanuit de leden of ouders probeert de trainer steeds zo beleefd mogelijk en juist te antwoorden. Bij eventuele onwetendheid kan de trainers altijd doorverwijzen naar het bestuur of het antwoord even uitstellen.
 • De trainers volgen de aanwezigheden van de leden van hun groep, vullen de aanwezigheidslijst in en moedigt de leden aan regelmatig aanwezig te zijn.
 • De trainers vullen ook hun eigen aanwezigheid van elke les in. Zodat het bestuur dit ook kan opvolgen.
 • Een trainer zorgt voor de nodige discipline van a tot z.
 • Probeer als trainer met de andere trainers van onze kring over allerhande zaken te communiceren, het technisch peil van onze turnkring hangt hoofdzakelijk af van een goed samenwerkend trainerskorps.
 • Van de trainers wordt dan ook verwacht dat ze in de mate van het mogelijke de trainersvergaderingen bijwonen en indien nodig op aanvraag ook een bestuursvergadering.
 • Daarnaast wordt er ook van onze trainers verwacht dat ze de turnkring bijstaan op alle evenementen en organisaties.
 • Een trainer draagt zorg voor het materiaal van de club en de gemeente en meldt eventuele gebreken zodat deze zo snel mogelijk kunnen verholpen worden.
 • De trainers controleren na de turnles persoonlijk of al het turnmaterieel ordelijk geplaatst werd in het magazijn of alle kasten goed gesloten zijn en de sleutels op hun plaats hangen. Zie ook bij de richtlijnen i.v.m. het opruimen van de turnhal.
 • De muziekinstallatie mag alleen door de trainer zelf of door een aangesteld lid bediend worden.
 • Een trainer die belet is voor een les zorgt, indien nodig, zelf voor vervanging of zal in noodgeval iemand van het besuur verwittigen.
  Nooit de kinderen alleen laten, ook niet na de les.
 • Een trainer beslist ook nooit zelf om een turnles niet door te laten gaan. Dit gebeurd steeds in samenspraak met de jeugdsportcoördinator.
 • Ook vervang- of inhaallessen gebeurdt volledig in samenspraak met de jeugdsportcoördinator.
 • De trainers bij M.e.V. zijn er om turnles te geven. Turnspel kan altijd wel eens gedaan worden, maar mag de lessen niet overheersen.
 • De trainers dienen ook de evolutie van de turnsport te blijven volgen om zodoende hun leskwaliteit steeds optimaal te houden.
 • Het bestuur geeft daarbij de mogelijkheid cursussen tot bijscholing te volgen.

 

9. Reglement van inwendige orde voor onze leden.

    “ Een gezonde geest in een gezond lichaam. “

Dit is het motto van onze vereniging en omdat we dit natuurlijk zo goed mogelijk willen doen zijn er enkele puntjes en afspraken de we even op papier hebben gezet om een goede verstandhouding te verkrijgen tussen onze leden, ouders, trainers en bestuur.

 • De ouders zetten hun kinderen niet zomaar af aan de deur van de turnhal, ze komen best eventjes binnen kijken of de lesgeefster al aanwezig is.
 • 5 min voor aanvang van de leden worden de gymnasten in de turnhal verwacht, zodat de lessen tijdig kunnen beginnen.
 • Tijdens de les zijn er geen ouders toegelaten in de turnhal om afgeleide kinderen en eventuele storende momenten te vermijden. Eens komen kijken kan natuurlijk wel, in samenspraak met de verantwoordelijke trainer.
 • Na de les komen de ouders de kinderen binnen in de turnhal afhalen.
 • De kinderen wachten dus ook binnen, in de hal van de turnhal op hun ouders.
 • Als de ouders binnenkomen om hun kinderen te brengen en te halen is het voor de trainer ook eenvoudiger om eventuele mededelingen te doen.
 • Indien je als ouder of lid vragen hebt kan je natuurlijk best bij je trainer terecht, je trainer is er in de eerste plaats om jullie voort te helpen.
 • Indien je een vraag wilt stellen aan een trainer, dan doe je dit best na de les, voor de les is misschien moeilijk omdat de les niet tijdig zou kunnen beginnen, tijdens de les doe je het dus best niet, dit zou heel storend zijn. Dringende gevallen zijn natuurlijk een uitzondering hierop.
 • Is de vraag echter moeilijk te stellen, dan kan je het best terecht bij de mensen van het bestuur.
 • Het gebruik van kauwgom en andere eetwaren tijdens de lesactiviteiten is niet gewenst, niet alleen omdat dat niet beleefd is, maar ook omdat het niet zo veilig is tijdens het sporten en daarbij is nonchalant weggeworpen kauwgom erg hinderlijk en vies. Eten is trouwens verboden in de sporthal.
 • Het gebruik van flesjes water is toegestaan, deze dienen wel netjes tegen de muur in de turnhal aan de kant van de kleedkamers te blijven, na de les neemt iedereen zijn flesje ook weer mee.
 • Wie opzettelijk of onachtzaam vervuilt, wordt verplicht op te ruimen, wie opzettelijk vernielt zal de kosten vergoeden.
 • Horloges, sieraden en loshangende gymkledij is zeer gevaarlijk tijdens het sporten en zijn dan ook uit den boze tijdens de lessen. Horloges en sieraden laat je dus ook best thuis zo kunnen ze ook niet verloren gaan in de kleedkamers.
 • Tijdens de lessen wordt er ook verwacht gepast schoeisel te dragen, Hierbij komt dat we van de gemeente uit geen straatschoeisel, gymnastiekschoenen of sportschoenen die buiten gedragen werden mogen toelaten in de turnhal.
 • Als er tijdens de les naar het toilet moet worden gegaan, vraagt men best toestemming aan de trainer, zodat deze weet waar iedereen is.
 • Houd de kleedkamers en de toiletten netjes.
 • Zorg dat in je sportkledij je naam staat.
 • Je draagt zorg voor je eigen spullen en respecteert die van je medeleden.
 • Laat nergens sportgerief en kledij rondslingeren.
 • De club is niet verantwoordelijk voor diefstal, geef ook niemand de kans hiervoor.
 • Eventuele opmerkingen, varia enz… die men wilt melden kunnen ook altijd gebeuren via de ideeënbus in de hal van de turnhal.

 

10. Bijlagen.

 

A. Wat te doen bij een ongeval tijdens het sporten:

Deze richtlijnen beschrijven de te nemen acties bij een sportongeval.

Blijf als trainer kalm en denk erom, immobilisatie, lichte druk en/of ijs op het  kwetsuur en het omhoog houden van het gekwetste lichaamsdeel zijn bijna altijd juiste acties. Wel nooit geen ijs op het hoofd of in de nek leggen.

Tracht de tranen te stillen als die er zijn en beoordeel de situatie rustig.

Vervolgens zijn er drie scenario’s die zich kunnen voordoen.

Zeer ernstig, duidelijke medische hulp nodig.

Indien de gekwetste persoon kan en gezien de situatie mag vervoerd worden en er is vervoer beschikbaar dan gaat men zo snel mogelijk naar de dichtstbijzijnde spoedopnamedienst. Indien er niet kan verplaatst worden moeten de hulpdiensten verwittigd worden. Zorg ervoor dat een ongevallenformulier altijd de gekwetste vergezelt. Tevens worden de ouders van het betrokken kind onmiddellijk verwittigd waar het kind naartoe is gebracht. Zorg er ook voor dat de leden die achter blijven in de zaal volwassen toezicht blijven hebben. Bel dus best ook een bestuurslid op.

Ernstig.

Indien de pijn niet vermindert dan kan de gekwetste persoon best zo snel mogelijk een huisarts, specialist of toch de spoedopnamedienst raadplegen.

Vul een ongevallenformulier in en geeft dit mee aan de ouders of de personen die de gekwetste komen halen.

Pijnlijk maar eventueel verder oefenen kan.

Indien de pijn vermindert, ook eventueel als je ijs gelegd hebt, houd het ijsleggen dan nog even vol, of rust nog even. Daarna kan er door rustig proberen, terug aangevangen worden met turnen. Bij twijfel geeft men steeds toch een ingevuld ongevallenformulier mee met de gekwetste.

Een ongevallenformulier kan je steeds vinden in de kast.

Wat vul je zoal in op het formulier?

De identiteit van de gekwetste, in te vullen door trainer en ouders.

Beschrijving van het ongeval, in te vullen door de trainer.

Evenals de lichaamsaanduiding op het daarvoor voorziene deel.

Bijkomende inlichtingen, in te vullen door de ouders.

Vergeet zeker niet de handtekening van het slachtoffer of een ouder

De achterzijde wordt ingevuld door de arts.

Het ongevallenformulier moet daarna zo snel mogelijk bezorgd worden aan de Jeugdsportcoördinator
Luk Van Gompel, die de rest van de gegevens invult en het formulier online doorstuurd naar Gymfed.

 

 

B. Materieel en accommodatie.

Richtlijnen i.v.m. het opruimen van de turnhal.

Voor alle hallen waar onze turnkring aanwezig is geld dat bij het opruimen aandacht moet geschonken worden voor het op zijn plaats zetten en leggen van het materieel en dit met het nodige respect.

In elke materieelruimte heeft alles zijn plaats. Niet alles heeft hiervoor een aangeduide plaats maar als je het materieel plaatst waar je het genomen hebt dan doe je al zeker niets verkeerd.

En iedereen begrijpt dat rondslingerend materieel niet juist is en dat je het dus beter netjes zet.

Zelfs indien je de juiste plaats niet kent, kan je er altijd nog voor zorgen dat je de materieelruimte netjes achterlaat.

1x per maand krijgt de materieelruimte een opruimbeurt (meermaals indien nodig), hierbij wordt het materieel op zijn juiste plaats gelegd, dus als we allemaal even opletten dan leren we de deze plaatsen vrij snel kennen.

Wanneer de toestellen mogen blijven staan (hal 2 Berkenbos) zorgen we er na elke les ook voor dat alles netjes ligt. Geen rondslingerend materieel en alle matten op een veilige en voor de volgende groep gebruiksvriendelijke plaats.

Ballen, springtouwen, gymblokken, houpels, kegels enz... worden steeds opgeborgen in de materieelruimte.

Respect voor het materieel.

Als turnkring beschikken wij over vrij veel eigen materieel, maar niet alles is van ons.
Er is ook materieel van de gemeente.

Al dit materieel dient natuurlijk met het nodige respect behandeld te worden.

Dit om een mooie levensduur van het materieel te verzekeren.

Wat we zoal met respect bedoelen maken we duidelijk in enkele puntjes.

 • De gymblokken zijn geen slee’s er dient dus niet mee geschoven te worden.
  Hiermee bedoelen we zowel de 3 grote rode bloken als de kleindere gymblokken.
  Ook de flikflakrol is niet bestand tegen schuiven over de sportvloer.
 • Alle turnmatten bevatten mouche vanbinnen, als je ze plooit breekt deze mouche en gaan de matten dus stuk, dit geldt ook voor de rode en groene extra landingsmatten.
 • Alle ballen van de turnkring zitten netjes opgeborgen in een speciale ballenkast. Draag hier zorg voor en berg dus ook na elke les de ballen terug netjes op.
 • De grote gymballen bevinden zich in de materieelruimte op een veilige hoogte, ver verwijderd van scherpe punten die de ballen zouden kunnen stukmaken. Zorg er dan ook dat er bij het opbergen niet te veel met de ballen heen en weer gekaatst wordt in de materieelruimte. Doe dit dus best zelf als train(st)er.

Verder vermoeden we wanneer je even nadenkt, iedereen best wel weet wat wel en wat niet kan.

Bij opmerkingen, problemen inzake het materieel, als er iets stuk is of duidelijk aan onderhoud toe is dan meldt je dit bij de Jeugdsportcoördinator.